DRAKAR

 

 

Drake I


Blandad teknik, 60 x 60 cm